آزمون

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/01-10:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 آزمون درون بخشی دستیاران گروه رادیوانکولوژی روز پنجشنبه مورخ 98/10/17 برگزار می شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir