اخبار گروه رادیولوژی

ابلاغ سرکار خانم دکتر مرضیه عالی نژاد به عنوان مسئول آزمون های شفاهی دستیاران گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/15-7:04

نظر به شایستگی سرکار عالی بدینوسیله به عنوان مسئول آزمون های شفاهی دستیاران گروه رادیولوژی منصوب می شوید. ان شاالله با تجربه و تدبیر سرکار کما کان شاهد پیشرفت گروه باشیم.

ابلاغ سرکار خانم دکتر فریبا علیخانی به عنوان مسئول ژورنال کلاب های گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/15-7:00

نظر به شایستگی سرکار عالی بدینوسیله به عنوان مسئول ژورنال کلاب گروه رادیولوژی منوب می شوید. ان شالله با تجربه و تدبیر سرکار کما کان شاهد پیشرفت گروه باشیم.

ابلاغ سرکار خانم دکتر مریم فرقدانی به عنوان مسئول سایت گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/15-6:56

نظر به شایستگی سرکار عالی بدینوسیله به عنوان مسئول سلیت گروه رادیولوژی منصوب می شوید.ان شاالله با تجربه و تدبیر سرکار کما کان شاهد پیشرفت گروه باشیم.

ابلاغ سرکار خانم دکتر مریم ریاحی نژاد به عنوان مسئول آموزش مداوم گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/15-6:53

نظر به شایستگی سرکار بدینوسیله به عنوان مسئول آموزش مداوم گروه رادیولوژی منصوب می شوید. ان شالله با تجربه و تدبیر سرکار کما کان شاهد پیشرفت گروه باشیم.

ابلاغ سرکار خانم دکتر سمیه حاجی احمدی به عنوان مسئول برنامه عملیاتی گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/15-6:49

نظر به شایستگی سرکار عالی بدینوسیله به عنوان مسئول برنامه عملیاتی گروه رادیولوژی منصوب می شوید. ان شالله با تجربه و تدبیر سرکار کما کان شاهد پیشرفت گروه باشیم.

ابلاغ سرکار خانم دکتر مریم ریاحی نژاد به عنوان مسئول آموزش دانشجویی گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/15-6:46

نظر به شایستگی سرکار عالی بدینوسیله به عنوان مسئول آموزش دانشجویی گروه رادیولوژی منصوب می شوید. ان شاالله با تجربه و تدبیر سرکار کما کان شاهد پیشرفت گروه باشیم.

ابلاغ سرکار خانم دکتر مریم فرقدانی به عنوان مدیر برنامه دستیاری گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/15-6:40

نظر به شایستگی سرکار عالی بدینوسیله به عنوان مدیر برنامه دستیاری گروه رادیولوژی منصوب می شوید. ان شاالله با تجربه و تدبیر سرکار کما کان شاهد پیشرفت گروه باشیم.

ابلاغ سرکار خانم دکتر مریم مرادی به عنوان معاون پژوهشی گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/15-6:36

نظر به شایستگی سرکارعالی بدینوسیله به عنوان معاون پژوهشی گروه رادیولوژی منصوب می شوید.انشالله با تجربه و تدبیر سرکار کماکان شاهد پیشرفت گروه باشیم.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir