كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/27-6:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي امروز دوشنبه مورخ 98/8/27 كنسل گرديد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir