جلسه شورا آموزشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/18-6:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي آموزشي گروه راديولوژي در روز پنجشنبه مورخ 98/8/9 در محل اتاق اساتيد بخش تصويربرداري بيمارستان الزهرا (س) برگزار گرديد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir