جلسه شورا آموزشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/18-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورا آموزشي گروه راديولوژي در روز پنجشنبه مورخ 98/7/18 در محل اتاق اساتيد بخش تصويربرداري بيمارستان الزهراء(س) برگزار گرديد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir