جلسه شورای عمومی/آموزشی گروه رادیولوژی 99/4/24

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/30-9:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای عمومی/آموزشی گروه رادیولوژی در روز سه شنبه مورخ 99/4/24 در محل دفتر اساتید بیمارستان الزهرا(س) با حضو اساتید به شرح ذیل برگزار گردید:

حاضرین: دکتر علی حکمت نیا، دکتر آتوسا ادیبی، دکترمهدی کرمی، دکتر مریم مرادی، دکتر سمیه حاجی احمدی، دکتر غزاله جمالی پورصوفی، دکتر سمیه شیرازی نژاد، دکتر مریم فرقدانی، دکتر سمیرا سلیمانی، دکتر مرضیه عالی نژاد، دکتر فریبا علیخانی، دکتر سام میرفندرسکی، دکتر مریم ریاحی نژاد، دکتر مهشید بهرامی، دکتر آذین شایگان فر

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir