جلسه دفاع دستیاری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/27-8:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از مقاله دستیاری آقای محسن آسترکی تحت عنوان  Evaluating sensitivity specificity and cut off point of clot burden score in diagnosing acute pulmonary thromboembolism in CT andiography in comparsion with cilinical findings به راهنمايي سركار خانم دكتر آذین شایگان فر روز يكشنبه مورخ 98/05/20 راس ساعت 7:30 در كلاس شماره 6 از مجموعه كلاس هاي آموزشی مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir