امتحانات كتبي پايان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي آبان ماه 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/27-7:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحانات كتبي پايان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي آبان ماه 98 روز چهارشنبه مورخ 98/8/29 كنسل گرديد. 

تاريخ مجدد امتحان متعاقباً اعلام خواهد گرديد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir