قابل توجه اينترنها واكسترنهاي پوست

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/02-6:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اينترهاي و اكسترنهاي پوست فرم حضور وغياب خود را مي توانند از قسمت ارزشيابي كارورزان در برنامه هاي آموزش تئوري تكثر نموده و در پايان دوره آن را به دستيار مربوطه تحويل نماييد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir