جلسه دفاع كارورزي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-7:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز 31/6/97 جلسه دفاع از پايان نامه در كلاس درس شماره 6 بيمارستان الزهرا باحضور اساتيد پوست برگزار گرديد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir