اعلام نمرات ارزشيابي دي ماه دستياران پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/11-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

براي آگاهي از نمرات لطفا به دفتر گروه پوست مراجعه فرماِئيد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir