اخبارگروه فیزیولوژی

جلسه پیش دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-8:23

جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای فرتوت زاده دانشجوی Ph.D گروه به راهنمایی جناب آقای دکتر رئیسی در روز چهارشنبه مورخ 10 بهمن ماه در محل آزمایشگاه فیزیولوژی یک راس ساعت 11 صبح برگزار می گردد.

جلسه پیش دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-18:07
جلسه پیش دفاع پایان نامه خانم عزیزی به راهنمایی جناب آقای دکتر رئیسی در روز چهارشنبه مورخ 3 بهمن ماه در محل آزمایشگاه فیزیولوژی یک راس ساعت 11 صبح برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-12:29

دفاع از پروپوزال خانم نسترن رشد رشیدی دانشجوی ارشد گروه به راهنمایی سرکار خانم دکتر حق جو با عنوان "بررسی مقایسه اثر متادون و مورفین بر روی میزان مهاجرت و بیان گیرنده 4 TLR در رده سلولیA549  سرطان ریه" در روز چهارشنبه 19 دی ماه در ساعت 11 صبح در محل آزمایشگاه فیزیولوژی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-12:29

دفاع از پروپوزال خانم آسیه رفیعی دانشجوی ارشد گروه به راهنمایی جناب آقای دکتر رئیسی و سرکار خانم دکتر یزدی با عنوان "بررسی اثر محافظتی تجویز عسل بر تخریب حافظه ناشی از القای استرس پیش بینی نشده مزمن در موش صحرایی نر" در روز چهارشنبه 19 دی ماه در ساعت 10 صبح در محل آزمایشگاه فیزیولوژی برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir