اخبارگروه فیزیولوژی

جلسه سامانه نگاه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-13:43

جلسه شورای گروه پیرامون سامانه نگاه مورخ 4 مهر ماه راس ساعت 10/30 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار شد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/06/25-6:11

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 21 شهریور راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار گردید.

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/17-7:37
جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای جهانگیر نوری دانشجوی دکتری به راهنمایی دکتر شقایق حق جو در روز یکشنبه مورخ 97/5/21 راس ساعت 10 صبح در محل شورای گروه برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/05-12:03

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 31 خرداد راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir