اخبارگروه فیزیولوژی

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-12:29

دفاع از پروپوزال خانم نسترن رشد رشیدی دانشجوی ارشد گروه به راهنمایی سرکار خانم دکتر حق جو با عنوان "بررسی مقایسه اثر متادون و مورفین بر روی میزان مهاجرت و بیان گیرنده 4 TLR در رده سلولیA549  سرطان ریه" در روز چهارشنبه 19 دی ماه در ساعت 11 صبح در محل آزمایشگاه فیزیولوژی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-12:29

دفاع از پروپوزال خانم آسیه رفیعی دانشجوی ارشد گروه به راهنمایی جناب آقای دکتر رئیسی و سرکار خانم دکتر یزدی با عنوان "بررسی اثر محافظتی تجویز عسل بر تخریب حافظه ناشی از القای استرس پیش بینی نشده مزمن در موش صحرایی نر" در روز چهارشنبه 19 دی ماه در ساعت 10 صبح در محل آزمایشگاه فیزیولوژی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/29-13:51

دفاع از پروپوزال خانم الهام کلانترزاده دانشجوی ارشد گروه به راهنمایی سرکار خانم دکتر راداحمدی با عنوان "بررسی اثر رژیم متفاوت شکلات تلخ بر حافظه در راتهای نر تحت استرس مزمن با ارزیابی روشهای رفتاری، الکتروفیزولوژی و هورمونی" در روز چهارشنبه 28 آذر ماه در ساعت 12 در محل آزمایشگاه فیزیولوژی برگزار گردید.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-12:29

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 30 آبان راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای گروه در محل اتاق شورای گروه برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه فیزیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir