کارگاه آشنایی با سامانه ثبت فعالیتهای اعضای علمی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-11:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به استحضار میرساند کارگاه آشنایی با سامانه ثبت کلیه فعالیتهای اعضا گروه در روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 راس ساعت 11/30 صبح در محل شورای گروه برگزار می گردد.

لوگوی فیزیولوژی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir