جلسه پیش دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-8:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای فرتوت زاده دانشجوی Ph.D گروه به راهنمایی جناب آقای دکتر رئیسی در روز چهارشنبه مورخ 10 بهمن ماه در محل آزمایشگاه فیزیولوژی یک راس ساعت 11 صبح برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir