جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/20-21:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین جلسه شورای عمومی گروه در سال 1397 روز چهارشنبه راس ساعت 10 صبح مورخ 97/1/29 در سالن شورای گروه برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir