جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/04-17:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به استحضار اعضای گروه می رساند اولین جلسه شورای گروه در سال 1398 روز چهارشنبه مورخ 98/02/25 راس ساعت 10 صبح در اتاق شورای گروه برگزار می گردد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir