جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-10:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از پروپوزال خانم بهشتی منش دانشجوی کارشناسی ارشد گروه با عنوان بررسی اثر سیسامول بر سطح فاکتور تومور نکروز آلفا، مارکرهای استرس اکسیداتیو و اختلال حافظه القا شده توسط لیپوپلی ساکارید به راهنمایی سرکار خانم دکتر رجایی در روز چهارشنبه مورخ 8 ماه جاری در محل آزمایشگاه فیزیولوژی یک ساعت 11 برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir