جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-12:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دفاع از پروپوزال خانم نسترن رشد رشیدی دانشجوی ارشد گروه به راهنمایی سرکار خانم دکتر حق جو با عنوان "بررسی مقایسه اثر متادون و مورفین بر روی میزان مهاجرت و بیان گیرنده 4 TLR در رده سلولیA549  سرطان ریه" در روز چهارشنبه 19 دی ماه در ساعت 11 صبح در محل آزمایشگاه فیزیولوژی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir