اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-7:24

در ساعت 8:30 روز یکشنبه مورخ 8/11/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای محسن صائب مقطع ph.d تحت عنوان:"  بررسی همبستگی شاخص گاما و هیستوگرام دز حجم در تضمین کیفیت پرتو درمانی...." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 19.97و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-7:20

در ساعت 12:30 روز دوشنبه مورخ 11/10/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای حمید غزنوی مقطع کارشناسی ارشد  تحت عنوان:"  مقایسه ریسک بروز سرطان ثانویه بعد از رادیوتراپی سمینوما...." به راهنمایی دکتر پروانه شکرانی ت تشکیل شد و با نمره 17.39 و درجه بسیار خوب مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-7:16

در ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 19/4/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای ایرج عابدی مقطع ph.d تحت عنوان:"  امکان سنجی استفاده از دز پینتینگ به روش کانتورینگ در سرطان پروستات..." به راهنمایی دکتر lمحمدباقر توکلی تشکیل شد و با نمره 19  و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-7:14

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 23/3/96 جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاخره پاشایی مقطع ph.d تحت عنوان:" بررسی فاکتورهای موثر در اندازه گیری دز و طراحی الگوریتم ..." به راهنمایی دکتر کیوان جباری تشکیل شد و با نمره 18.80 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/17-10:58

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 17/5/96  جلسه دفاع از پایان نامه آقای حبیب ا... مرادی مقطع ph.d تحت عنوان:"  بررسی میزان شکست ناشی از تابش دهی DNA میتوکندری با استفاده از شبیه سازی مونته کارلو (Geant4) و بررسی تجربی با Real-Time PCR" به راهنمایی دکتر lمحمدباقر توکلی تشکیل شد و با نمره 18.92 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-6:36

در ساعت 11 روز دوشنبه مورخ  8/3/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای نیما رستم پور مقطع ph.d تحت عنوان:"  طراحی و ارزیابی تکنیک ردیابی تومور با استفاده از روش مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی برای تومورهای ریه" به راهنمایی دکتر کیوان جباری و دکتر محمد محمدی تشکیل شد و با نمره 18.62 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-7:51

در ساعت 8:30 روز دو شنبه مورخ 8/3/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای سجاد پندش مقطع Ph.D تحت عنوان:" بررسی اثرات فتونرمال نانو ذرات چندمنظوره اکسید آهن پوشیده شده با طلا در حضور میدان مغناطیسی خارجی و تابش باریکه لیزر مادون قرمز...." به راهنمایی دکتر پروانه شکرانی تشکیل شد و با نمره 18.70 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-6:06

در ساعت 12روز سه شنبه مورخ 29/1/96 جلسه دفاع از پایان نامه خانم وجیهه احمدیان مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان:" بررسی خطاهای تاثیرگذار بر نتایج دانسیته ی معدنی حاصل از اسکن دگزا و بررسی تغییرات در نتایج دانسیته ی معدنی اتتخوانهای ستون فقرات در طول یکسال." به راهنمایی دکتر محمدرضا سلامت تشکیل شد و با نمره 18.8 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir