اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/17-10:58

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 17/5/96  جلسه دفاع از پایان نامه آقای حبیب ا... مرادی مقطع ph.d تحت عنوان:"  بررسی میزان شکست ناشی از تابش دهی DNA میتوکندری با استفاده از شبیه سازی مونته کارلو (Geant4) و بررسی تجربی با Real-Time PCR" به راهنمایی دکتر lمحمدباقر توکلی تشکیل شد و با نمره 18.92 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-6:36

در ساعت 11 روز دوشنبه مورخ  8/3/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای نیما رستم پور مقطع ph.d تحت عنوان:"  طراحی و ارزیابی تکنیک ردیابی تومور با استفاده از روش مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی برای تومورهای ریه" به راهنمایی دکتر کیوان جباری و دکتر محمد محمدی تشکیل شد و با نمره 18.62 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-7:51

در ساعت 8:30 روز دو شنبه مورخ 8/3/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای سجاد پندش مقطع Ph.D تحت عنوان:" بررسی اثرات فتونرمال نانو ذرات چندمنظوره اکسید آهن پوشیده شده با طلا در حضور میدان مغناطیسی خارجی و تابش باریکه لیزر مادون قرمز...." به راهنمایی دکتر پروانه شکرانی تشکیل شد و با نمره 18.70 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-6:06

در ساعت 12روز سه شنبه مورخ 29/1/96 جلسه دفاع از پایان نامه خانم وجیهه احمدیان مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان:" بررسی خطاهای تاثیرگذار بر نتایج دانسیته ی معدنی حاصل از اسکن دگزا و بررسی تغییرات در نتایج دانسیته ی معدنی اتتخوانهای ستون فقرات در طول یکسال." به راهنمایی دکتر محمدرضا سلامت تشکیل شد و با نمره 18.8 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-6:01

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 13/12/95 جلسه دفاع از پایان نامه آقای میلاد برادران مقطع Ph.D تحت عنوان:" طراحی مدل رادیوبیلوژیکی احتمال آسیب مثانه با ارزیابی جابجایی های آن در طول درمان در ببماران تحت پرتو درمانی خارجی پروستات بروش بررسی عملکردی." به راهنمایی دکتر پروانه شکرانی و دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 20 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/10-8:40

در ساعت 9:45 صبح روز یکشنبه 10/11/95 جلسه دفاع از پایان نامه خانم نرگس پاک سرشت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی تحت عنوان" ارزیابی و مقایسه تکنیکهای مختلف پرتو درمانی سه بعدی انطباقی و IMRT برای سرطان غده پاروتید" به راهنمایی دکتر کیوان جباری تشکیل شد و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/07/08-8:59

در ساعت 11:30 صبح روز سه شنبه 7/7/94 جلسه دفاع از پایان نامه خانم محدثه اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی تحت عنوان" اندازه گیری و شبیه سازی مقدار نشتی پرتو در کولیماتورهای چند صفحه ای در شتابدهنده ONCOR"به راهنمایی دکتر کیوان جباری تشکیل شد و با نمره 19.40 و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/07/08-8:48

 در ساعت 8 صبح روز یکشنبه 29/6/94 جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهری دموری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی تحت عنوان" اندازه گیری دز جذبی استخوان و ارگانهای هدف (مثانه و کلیه ها) در بیماران تحت اسکن استخوان با رادیوداروی TC-MDP با استفاده از روش MIRD "به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 18.5 و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir