اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-11:21

در ساعت 8:30 روز دو شنبه مورخ 8/3/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای سجاد پندش مقطع Ph.D تحت عنوان:" بررسی اثرات فتونرمال نانو ذرات چندمنظوره اکسید آهن پوشیده شده با طلا در حضور میدان مغناطیسی خارجی و تابش باریکه لیزر مادون قرمز...." به راهنمایی دکتر پروانه شکرانی تشکیل شد و با نمره 18.70 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-9:36

در ساعت 12روز سه شنبه مورخ 29/1/96 جلسه دفاع از پایان نامه خانم وجیهه احمدیان مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان:" بررسی خطاهای تاثیرگذار بر نتایج دانسیته ی معدنی حاصل از اسکن دگزا و بررسی تغییرات در نتایج دانسیته ی معدنی اتتخوانهای ستون فقرات در طول یکسال." به راهنمایی دکتر محمدرضا سلامت تشکیل شد و با نمره 18.8 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-9:31

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 13/12/95 جلسه دفاع از پایان نامه آقای میلاد برادران مقطع Ph.D تحت عنوان:" طراحی مدل رادیوبیلوژیکی احتمال آسیب مثانه با ارزیابی جابجایی های آن در طول درمان در ببماران تحت پرتو درمانی خارجی پروستات بروش بررسی عملکردی." به راهنمایی دکتر پروانه شکرانی و دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 20 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/10-11:10

در ساعت 9:45 صبح روز یکشنبه 10/11/95 جلسه دفاع از پایان نامه خانم نرگس پاک سرشت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی تحت عنوان" ارزیابی و مقایسه تکنیکهای مختلف پرتو درمانی سه بعدی انطباقی و IMRT برای سرطان غده پاروتید" به راهنمایی دکتر کیوان جباری تشکیل شد و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/07/08-11:29

در ساعت 11:30 صبح روز سه شنبه 7/7/94 جلسه دفاع از پایان نامه خانم محدثه اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی تحت عنوان" اندازه گیری و شبیه سازی مقدار نشتی پرتو در کولیماتورهای چند صفحه ای در شتابدهنده ONCOR"به راهنمایی دکتر کیوان جباری تشکیل شد و با نمره 19.40 و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/07/08-11:18

 در ساعت 8 صبح روز یکشنبه 29/6/94 جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهری دموری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی تحت عنوان" اندازه گیری دز جذبی استخوان و ارگانهای هدف (مثانه و کلیه ها) در بیماران تحت اسکن استخوان با رادیوداروی TC-MDP با استفاده از روش MIRD "به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 18.5 و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

بازدید از گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/05/12-11:27

در تاریخ 7/5/94 هیات ارزیابی وزارتخانه از گروه فیزیک  پزشکی بازدید بعمل آوردند و طی جلساتی که با اعضا هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه داشتند به بررسی مشکلات آموزشی و فضای فیزیکی گروه پرداختند.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/05/12-11:23

در ساعت 10صبح روز دوشنبه 5/5/94 جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی کیانی دانشجوی مقطع Ph.D رشته فیزیک پزشکی تحت عنوان" بررسی رابطه طول فلومر و حساسیت پرتویی در رادیوتراپی" به راهنمایی دکتر محمد باقر توکلی تشکیل شد و با نمره 19.21 و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir