اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/14-8:33

در ساعت 14:30 یکشنبه مورخ 97/12/12 جلسه دفاع از پایان نامه خانم تینوش الماسی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی فیزیک پزشکی تحت عنوان "سنتز نانو ذرات اکسی آهن پوشش داده شده با دندریمر پلی آمیدو آمین..." به راهنمایی دکتر کیوان جباری تشکیل شد و با نمره 19.72 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-11:46

در ساعت 8 صیح سه شنبه مورخ 97/11/23 جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب صالح نیا دانشجوی مقطع دکترای تخصصی فیزیک پزشکی تحت عنوان "طراحی و ساخت و ارزیابی کاوشگرهای تصویربرداری مولکولی رزونانس مغناطیسی..." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 19.65 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-8:14

ر ساعت 12 یکشنبه مورخ 97/7/29 جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین عباسیان دانشجوی مقطع دکترای تخصصی فیزیک پزشکی تحت عنوان "تعییین پارامترهای مدل احتمال آسیب پاروتید و بررسی تغییرات مورفولوژیک..." به راهنمایی دکتر پروانه شکرانی تشکیل شد و با نمره 18.89 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-8:10

در ساعت 11:45 چهارشنبه مورخ 97/7/22 جلسه دفاع از پایان نامه خانم منا فاضل قاضیانی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی فیزیک پزشکی تحت عنوان "سنتز و بررسی اثر استفاده از نانوذرات طلا کونژوگه شده با آنتی بادی..." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 19.66 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/10-9:36

در ساعت 11:30چهارشنبه مورخ 97/7/4 جلسه دفاع از پایان نامه آقای امیر جعفری دانشجوی مقطع ارشد فیزیک پزشکی تحت عنوان "ارزیابی و مقایسه احتمال بروز پریکاردیت پنومونی و توزیع دوز در پرتودرمانی به روش..." به راهنمایی دکتر احمد شانئی تشکیل شد و با نمره 18.8 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-12:28

در ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 97/7/2 جلسه دفاع از پایان نامه آقای حمید فخیمی کبیر دانشجوی مقطع دکتری فیزیک پزشکی تحت عنوان " بررسی برون تنی تاثیر نانو ذرات اکسید آهن متصل شده به اسید فولیک..." به راهنمایی دکتر محمدباقر توکلی تشکیل شد و با نمره 19.39 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/19-8:54

در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97/4/19 جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه میرزاییان مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان "بررسی اثرات هم افزایی امواج فراصوت 1MHZ با شدتهای متفاوت..." به راهنمایی دکتر احمد شانئی تشکیل شد وبا نمره 19.62 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-10:01

در ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 97/3/5 جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب مومنی مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان "تخمین ریسک بروز سرطان ثانویه ناشی از پرتوگیری خاج میدان تابش در تیروئید..." به راهنمایی دکتر محمدباقر توکلی تشکیل شد وبا نمره 19.38 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir