اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-6:34

در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 20/4/97 جلسه دفاع از پایان نامه آقای هادی اکبرزاده مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان:" بررسی میزان سمیت اثر ترکیبی اشعه ایکس و امواج فراصوت 1MHz در حضور نانو ذرات طلا...." به راهنمایی دکتر احمد شانئی تشکیل شد و با نمره 18.68 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-6:30

در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 19/4/97 جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه میرزاییان مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان:" بررسی اثرات هم افزایی امواج فراصوت 1NHz با شدتهای متفاوت در حضور نانوذرات طلا برروی...." به راهنمایی دکتر احمد شانئی تشکیل شد و با نمره 19.62 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-6:27

در ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 30/2/97 جلسه دفاع از پایان نامه خانم رویا پرهیزگار مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان:" بررسی و مقایسه تکنیکهای پرتودرمانی IMRT با استفاده از پرتوهای غیر هم صفحه...." به راهنمایی دکتر کیوان جباری تشکیل شد و با نمره 18.80 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-6:45

جلسه شورای آموزشی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی روز دوشنبه مورخ 7/3/97 راس ساعت 11:30 در اتاق شورای گروه و با حضور اعضا هیات علمی برگزار گردید.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/22-7:25

در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 11/2/97 جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه قهرمانی مقطع ph.d تحت عنوان:" بررسی افزایش بهره درمان در پرتودرمانی با پرتوهای ایکس مگاولتاژ در حضور نانوکلاستر طلای...." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 19.75 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-6:44

جلسه شورای گروه فیزیک و مهندسی پزشکی روز دوشنبه مورخ 3/2/97  راس ساعت 11:30 در اتاق شورای گروه و با حضور اعضا هیات علمی برگزار گردید.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-7:27

در ساعت 8:45 روز سه شنبه مورخ 10/11/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای هادی کیوان مقطع ph.d تحت عنوان:" بررسی رفتار فوتون های مگا ولتاژ در سگمنتهای کوچک...." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 19.15  و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-7:24

در ساعت 8:30 روز یکشنبه مورخ 8/11/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای محسن صائب مقطع ph.d تحت عنوان:"  بررسی همبستگی شاخص گاما و هیستوگرام دز حجم در تضمین کیفیت پرتو درمانی...." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 19.97و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir