اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/02/18-9:57

در ساعت 8:45 روز سه شنبه مورخ 10/11/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای هادی کیوان مقطع ph.d تحت عنوان:" بررسی رفتار فوتون های مگا ولتاژ در سگمنتهای کوچک...." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 19.15  و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/02/18-9:54

در ساعت 8:30 روز یکشنبه مورخ 8/11/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای محسن صائب مقطع ph.d تحت عنوان:"  بررسی همبستگی شاخص گاما و هیستوگرام دز حجم در تضمین کیفیت پرتو درمانی...." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 19.97و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/02/18-9:50

در ساعت 12:30 روز دوشنبه مورخ 11/10/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای حمید غزنوی مقطع کارشناسی ارشد  تحت عنوان:"  مقایسه ریسک بروز سرطان ثانویه بعد از رادیوتراپی سمینوما...." به راهنمایی دکتر پروانه شکرانی ت تشکیل شد و با نمره 17.39 و درجه بسیار خوب مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/02/18-9:46

در ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 19/4/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای ایرج عابدی مقطع ph.d تحت عنوان:"  امکان سنجی استفاده از دز پینتینگ به روش کانتورینگ در سرطان پروستات..." به راهنمایی دکتر lمحمدباقر توکلی تشکیل شد و با نمره 19  و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/02/18-9:44

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 23/3/96 جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاخره پاشایی مقطع ph.d تحت عنوان:" بررسی فاکتورهای موثر در اندازه گیری دز و طراحی الگوریتم ..." به راهنمایی دکتر کیوان جباری تشکیل شد و با نمره 18.80 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/08/08-14:28

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 17/5/96  جلسه دفاع از پایان نامه آقای حبیب ا... مرادی مقطع ph.d تحت عنوان:"  بررسی میزان شکست ناشی از تابش دهی DNA میتوکندری با استفاده از شبیه سازی مونته کارلو (Geant4) و بررسی تجربی با Real-Time PCR" به راهنمایی دکتر lمحمدباقر توکلی تشکیل شد و با نمره 18.92 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir