جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/17-14:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 17/5/96  جلسه دفاع از پایان نامه آقای حبیب ا... مرادی مقطع ph.d تحت عنوان:"  بررسی میزان شکست ناشی از تابش دهی DNA میتوکندری با استفاده از شبیه سازی مونته کارلو (Geant4) و بررسی تجربی با Real-Time PCR" به راهنمایی دکتر lمحمدباقر توکلی تشکیل شد و با نمره 18.92 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir