جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-10:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 11 روز دوشنبه مورخ  8/3/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای نیما رستم پور مقطع ph.d تحت عنوان:"  طراحی و ارزیابی تکنیک ردیابی تومور با استفاده از روش مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی برای تومورهای ریه" به راهنمایی دکتر کیوان جباری و دکتر محمد محمدی تشکیل شد و با نمره 18.62 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir