جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-11:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 8:30 روز دو شنبه مورخ 8/3/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای سجاد پندش مقطع Ph.D تحت عنوان:" بررسی اثرات فتونرمال نانو ذرات چندمنظوره اکسید آهن پوشیده شده با طلا در حضور میدان مغناطیسی خارجی و تابش باریکه لیزر مادون قرمز...." به راهنمایی دکتر پروانه شکرانی تشکیل شد و با نمره 18.70 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir