جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-9:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 12روز سه شنبه مورخ 29/1/96 جلسه دفاع از پایان نامه خانم وجیهه احمدیان مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان:" بررسی خطاهای تاثیرگذار بر نتایج دانسیته ی معدنی حاصل از اسکن دگزا و بررسی تغییرات در نتایج دانسیته ی معدنی اتتخوانهای ستون فقرات در طول یکسال." به راهنمایی دکتر محمدرضا سلامت تشکیل شد و با نمره 18.8 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir