جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-9:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 13/12/95 جلسه دفاع از پایان نامه آقای میلاد برادران مقطع Ph.D تحت عنوان:" طراحی مدل رادیوبیلوژیکی احتمال آسیب مثانه با ارزیابی جابجایی های آن در طول درمان در ببماران تحت پرتو درمانی خارجی پروستات بروش بررسی عملکردی." به راهنمایی دکتر پروانه شکرانی و دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 20 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir