جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/19-9:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت  8 دوشنبه مورخ 98/10/30 جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد عسگرزاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی تحت عنوان "بررسی مقایسه ای تاثیرات استفاده از بازسازی ..." به راهنمایی دکتر احمد شانئی تشکیل شد و با نمره 19 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir