جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/03-10:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت  10 شنبه مورخ 97/4/29 جلسه دفاع از پایان نامه خانم معصومه رضایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی تحت عنوان "بررسی اثر همسایگی ناشی از درمان سونوداینامیک بر رده سلولی ..." به راهنمایی دکتر احمد شانئی تشکیل شد و با نمره 19.96 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir