جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-8:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ر ساعت 12 یکشنبه مورخ 97/7/29 جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین عباسیان دانشجوی مقطع دکترای تخصصی فیزیک پزشکی تحت عنوان "تعییین پارامترهای مدل احتمال آسیب پاروتید و بررسی تغییرات مورفولوژیک..." به راهنمایی دکتر پروانه شکرانی تشکیل شد و با نمره 18.89 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir