جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-10:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 97/3/5 جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب مومنی مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان "تخمین ریسک بروز سرطان ثانویه ناشی از پرتوگیری خاج میدان تابش در تیروئید..." به راهنمایی دکتر محمدباقر توکلی تشکیل شد وبا نمره 19.38 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir