پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
رویا پرهیزکار فیزیک پزشکی دکتر جباری- دکتر مهدوی بررسی مقایسه تکنیکهای پرتو درمانیIMRT با استفاده از پرتوهای غیر هم صحفه و هم صحفه در تومور 1397/2/30 تالار فرهیختگان
فرزانه سادات پیغمبر زاده ایمنی شناسی دکتر مزدک گنجعلی خانی- دکتر فرزانه اشرفی بررسی اثر سلول کشی سلولهای NK جدا شده از خون محیطی به روش سایتوتو کسیسیتی در مقایسه با روش ایمنو مگنت بر رده سلولهای سرطانی در حضور سایتوکاینهای IL15 , IL21 با و بدون سلول feeder 1396/12/22 تالار فرهیختگان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir