پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع دکترا
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
فاطمه رضایی انگل شناسی دکتر سید حسین حجازی - دکتر احمد دریانی دکتر محمدرضا شریفی بررسی مهار اثر mir- 20a - 5p با استفاده از فناوری locked nuckleic acid در روند ارتقا آپوپتوز در سلولهای ماکروفاژ انسانی آلوده به taxso plasma gondi سویه RH 1397/3/28 سالن شورای گروه قارچ و انگل
فاطمه قهرمانی فیزیک پزشکی داریوش شهبازی - مسعود آیت الهی بررسی افزایش بهره درمان در پرتو درمانی با پرتوهای ایکس مگا ولتاژ در حضور نانو کلاستر طلای اصلاح شده با آپتامر به منظور درمان هدفمند سلولهای سرطانی پستان تحت شرایط برون تنی 1397/2/11 تالار فرهیختگان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir