پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع دکترا
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
ناهید مرتضوی دهکردی انگل شناسی دکتر سیدحسین حجازی جناب آقای دکتر حسین خان احمد- سرکار خانم دکتر زهرا غیور طراحی لنتی ویروس نوترکیب بیان کننده ژن های KMP11 و HASPBLeishmaniainfantum و ارزیابی اثر حفاظتی آن در موش BALB/c 1395/9/30 اتاق شورای گروه قارچ و انگل
نوشین هاشمی انگل شناسی دکتر سیدحسین حجازی - دکتر محمدرضا شریفی بررسی اثر مهار microRNA let-7aدر ماکروفاژهای آلوده به Leishmania major با استفاده از فن آوریLocked Nucleic Acid در روند آپوپتوز و نکروز آنها 1395/9/14 اتاق شورای گروه قارچ و انگل
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir