پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع دکترا
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
موسی رحیمی غیاثی پزشکی مولکولی دکتر رسول صالحی دکتر محمد باقر تابعی بررسی تاثیر انتقال بیان پایدار ژن انسولینبه سلولهای بنیادی پیشساز روده کوچک رت دیابتیک از طریق روش خوراکیو ردیابی ترانسفکشن سلولهای بنیادی با استفاده از روشکوانتیتاتیو و میکروسکپ فلورسنت 1397/5/29 تالار فرهیختگان
سالومه فولادی ایمنی شناسی دکتر محسن مسجدی دکتر ناهید اسکندری بررسی اثر گلیسریزیک اسید بر تکثیر و عملکرد لنفوسیتهای CD4 از طریق گیرنده و لیگاند و بیماران مبتلا به آسم و درماتیک آلرژیک 1397/5/17 تالار هشت گوش
محمد علی ایزدی دکتر بتول هاشمی بنی زمان - دکتر علی والیانی- دکتر ابراهیم اسفندیاری- دکتر حمید بهرامیان بررسی و مطالعه تاثیر کارتوژنین اوکادو سویا بر القای کندروژنیک در سلولهای بنیادی مشتق از چربی انسانی در داربست فیبرین در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی 1397/5/3 تالار فرهیختگان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir