پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع دکترا
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
جلال حسن شاهی فیزیولوژی پزشکی دکتر مهدی نعمت بخش بررسی اثر بلوکه کننده های گیرنده های آنژیوتانسین ۲ و آنژیوتانسین (۷-۱) بر شاخص های همودینامیک کلیوی متعاقب انسداد و پس از رفع انسداد كامل يكطرفه حالب در رت نر نژاد ویستار 1396/8/14 تالار فرهیختگان دانشکده پزشکی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir