اخبار گروه آسیب شناسی

انتصاب خانم دکتر دیانا طاهری به عنوان مدیر گروه پاتولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/11/27-11:07

اخبار گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/05/26-10:27

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه آسیب شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir