کسب مقام برترین نگارنده مقاله توسط خانم دکتر دیانا طاهری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-10:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کسب مقام برترین نگارنده مقالات چااپ شده در مجلات بین المللی توسط سرکار خانم دکتر دیانا طاهری استاد گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی در بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب ازمایشگاه را به ایشان و اعضای گروه تبریک عرض می نماییم

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir