زمان امتحانات عملی و کتبی پره ارتقاء

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/02/27-8:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

96/2/7        امتحان پره ارتقاء ( کتبی)

96/2/14     امتحان پره ارتقاء ( عملی)

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir