زمان امتحانات عملی و کتبی پره ارتقاء

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/09-8:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

96/2/7        امتحان پره ارتقاء ( کتبی)

96/2/14     امتحان پره ارتقاء ( عملی)

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir