دوازدهمین گردهمائی سالیانه سیتولوژی ایران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/21-12:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 دوازدهمین گردهمائی سالیانه سیتولوژی ایران از تاریخ ٢٨ تا ٣٠ فروردین ١٣٩٧ برابر با ١٧ تا ١٩ آپریل ٢٠١٨در شهر زیبای اصفهان و در دانشگاه علوم پزشکی این شهر برگزار می گردد . این گردهمائی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( مرکز بازآموزی) و گروه پاتولوژی و روابط ین المللی این دانشگاه ترتیب داده شده است.

مباحث مورد بحث عبارتند از سیتولوژی سرویکوواژینال – سیتولوژی ریه و پستان وغده تیروئید و غدد بزاقی و نسج نرم و مایعات سروز ومایع نخاع و ادرار به همراه سه کارگاه میکروسکپی به قرار زیر : 

کارگاه اول – پاتولوژی بافت لنفاوی شامل مواردی از ضایعات غیرتوموری و لنفوم های غیرهوچکینی در تاریخ ٢٨ فروردین
توسط دکتر منصورمهزاد 

کارگاه دوم- سیتولوژی دستگاه تنفسی شامل نمونه های اکسفولیاتیو و FNA در تاریخ ٢٩ فروردین 
توسط خانم دکترهسته ای ازدانشگاه سان دیگو امریکا 

کارگاه سوم – سیتوپاتولوژی غدد بزاقی در تاریخ ٣٠ فروردین 
توسط سیتولوژیست ایتالیائی 

آدرس سایت انجمن : Irancytology.org 
تلفن و فاکس انجمن : ٠٣١٣٢٣٣٧٧٤٦ 
آدرس اینترنتی : drmehzad1938@gmail.com 
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir