تعیین تاریخ تشکیل جلسات آموزشی و پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-5:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در جلسه مورخ 97/5/10 روز شه شنبه در خصوص تعیین تاریخ شوراهای  آموزشی ، پژوهشی  گروه مقرر شد هفته آخر هر ماه با هماهنگی اعضای شورا جلسات برگزار گردد. همچنین مقرر شد صورتجلسه پس از تکمیل امضاها در سایت قرار گیرد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir