برگزاری سیزدهمین گردهمایی سالیانه سیتولوژی ایران فروردین ماه 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/13-10:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

      سیزدهمین گردهمائی سالیانه سیتولوژی ایران از تاریخ ٢٧ تا٢٩ فروردین ١٣٩٨ برابر با ١٦ تا ١٨ آپریل ٢٠١٩ توسط انجمن سیتولوژی بالینی ایران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد . این گردهمائی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( مرکز بازآموزی) و گروه پاتولوژی و روابط ین المللی این دانشگاه ترتیب داده شده است. تعدادی از دانشمندان و سیتولوژیست های برجسته از اروپا و امریکا دعوت شده اند که سخنرانی و کارگاه خواهند داشت.

مطالب مورد بحث شامل سیتولوژی سرویکوواژینال – سیتولوژی ریه و پلور و پستان وغده تیروئید ومایعات سروز و ادرارو غیره می باشند. سه کارگاه میکروسکپی به قرار زیر اجرا خواهد شد :

کارگاه اول – سیتولوژی مایعات سروزتوسط سیتولوژیست سوئیسی
کارگاه دوم- سیتولوژی تیروئید توسط دکتر منصور مهزاد
کارگاه سوم – کارگاه پاتولوژی متفرقه توسط دکتر منصور مهزاد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir