برگزاری جلسه دفاع دستیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/02-11:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز شنبه مورخ 97/1/31  جلسه دفاع سرکار خانم دکتر مینا شاکری در محل کلاس 12 بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا با حضور مدیر گروه ، معاون پژوهشی گروه اساتید راهنما و اساتید مدعو ساعت 12برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir