برنامه های بازآموزی انجمن آسیب شناسی ایران مهرماه 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-9:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه های بازآموزی انجمن آسیب شناسی ایران در مهرماه ۹۶

کنفرانس علمی یک روزه پاتولوژی غدد داخلی

 Internal gland pathology Workshop

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس انجمن آسیب شناسی ایران  به آدرس http://iranpath.org مراجعه فرمایید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir