بازدید هیات ارزیابی ادواری رشته تخصصی آسیب شناسی وزارتخانه از بخش های پاتولوژی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-8:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز پنجشنبه مورخ  98/11/24 اعضای محترم ارزیابی ادواری رشته تخصصی آسیب شناسی وزارتخانه متشکل از آقای دکتر دبیری، و سرکار خانم ها دکتر دزفولیان و دکتر رنجبری در محل بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا حضور یافتند ضمن تشکیل جلسه با حضور کلیه اساتید گروه به  بررسی نقاط قوت و ضعف و مشکلات آموزشی و کمبودهای گروه  پرداختند و سپس بازدیدی از بخشهای پاتولوژی بیمارستان الزهرا، امید، کاشانی، امام حسین، بهشتی بعمل آمد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir