اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/06/31-10:15

عنوان پایان نامه:  بررسی تشخیص ژیاردیا لامبلیا به روش دات بلات در مقایسه با روش های انگل شناسی( مستقیم و فرمالین اتر)

نام و نام خانوادگی دانشجو : هاجر یزدانی       زمان : شنبه  3/7/95ساعت11:30     مکان : سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی 

 اساتید راهنما : دکتر حسین یوسفی            اساتید مشاور :  مهندس یوسفی  

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/06/31-10:18

 عنوان پایان نامه :   بررسی میزان بیان miR-146aدر ماکروفاژهای انسانی آلوده به کاندیدا گلابراتا 

نام و نام خانوادگی دانشجو : بهار ه ارغوان   استاد راهنما : دکتر رسول محمدی    مکان : اتاق شورای قارچ و انگل شناسی    زمان : یکشنبه  4/7/95 ساعت 12

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/15-13:57

عنوان: تعیین تاثیر داروی سیکلوفسفاماید در بیان ژن های TLR2 و IL -10  و بیان ژن و پروتئین IL-17 در موش های Balb/c مبتلا به کاندیدیازیس منتشره

نام و نام خانوادگی دانشجو : حمید مروتی    استاد راهنما : دکتر پروین دهقان   اساتید مشاور : دکتر سپیده طلوعی - دکتر برادران

زمان :دوشنبه 94/12/17   ساعت 10/30   مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir