اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/11-9:38

عنوان :بررسی تاثیر داروهای بیورزونانسی فلوکونازول، نیستاتین وآمفوتریسینB درایزوله های بالینی کاندیدا  (آلبیکنس، کروزه ای، گلابراتا)

نام و نام خانوادگی دانشجو: زهرا جبل عاملی   استاد راهنما: دکتر پروین دهقان    استادان مشاور:دکتر میر علیمحمد سبزقبا، دکتر سید حسین صفوی زاده

 زمان:سه شنبه مورخ 12/11/95- ساعت10 صبح       مکان : اتاق شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/06-11:32

عنوان : بررسی فراوانی جدایه های کاندیدایی دهان کودکان و نوجوانان لوسمیک استان اصفهان 1395-1394

نام و نام خانوادگی دانشجو :  فرزانه آقاداود مارنانی   استاد راهنما : دکتر جواهر چعباوی زاده   استادان مشاور :  دکتر پروین دهقان - دکتر علیرضا معافی              زمان : دوشنبه  مورخ: 11/11/95  ساعت  10 صبح               مکان : اتاق شورای گروه

 

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/04-10:05

جلسه پیش دفاع از پایان نامه خانم فرزانه میرزایی  دانشجوی Ph.D انگل شناسی با عنوان" بررسی تاثیر سینرژیسم لیسترولیزین O نوترکیب با گلوکانتیم علیه پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور" در روز سه شنبه 28 دی ماه ساعت 11 صبح در محل سالن شورای گروه برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir