اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

پیام تبریک

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/17-12:05

همکار گرامی جناب آقای دکتر محمدی 

بدینوسیله انتخاب جنابعالی به عنوان سخنران برتر در  کنگره قارچ شناسی را تبریک  عرض نموده ،برای جنابعالی آرزوی توفیق روز افزون داریم .

گروه انگل و قارچ شناسی 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/03-9:43

عنوان پایان نامه : بررسی اثر لیشمانیایی عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرمالوسیدوم بر گونه لیشمانیا ماژور در مقایسه با داروی گلوکانتیم به صورت برون تنی 

و درون تنی

نام و نام خانوادگی دانشجو :سکینه اکبری          استادان راهنما: دکتر سید محمد ابطحی -دکتر صدیقه  صابری   استادان مشاور:دکتر جواهر چعباوی زاده

زمان: چهارشنبه 1397/9/7  -ساعت 10/30         مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/06-11:49

عنوان: بررسی فراوانی گونه های کوکسیدیاهای نو پدید روده ای در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی با استفاده از PCR Sequencing در مناطق مرکزی ایران در سالهای 96-1395

دانشجو: شاهرخ ایزدی    استاد راهنما : آقای دکتر حجازی  اساتید مشاور : خانم دکتر غیور -خانم دکتر یاوری 

زمان: دوشنبه 97/8/7  ساعت  13-12      مکان : اتاق شورای گروه قارچ و انگل شناسی 

 

پیام تبریک

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/06-8:17

همکار گرامی جناب آقای دکتر پسته چیان 

بدینوسیله ارتقاء جنابعالی را به مرتبه استادی تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روز افزون شما را از خداوند بزرگ آرزومندیم .

اعضای گروه انگل و قارچ شناسی 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir