اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/24-8:34

عنوان پایان نامه :بررسی فراوانی گونه های کوکسیدیاهای نوپدید روده ای در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی با استفاده از PCR-Seqencing در نقاط مرکزی ایران در سالهای 1396-1395

نام و نام خانوادگی دانشجو:شاهرخ ایزدی              استادراهنما : دکتر سید حسین حجازی          استادان مشاور : دکتر زهرا غیور ،دکتر مریم یاوری 

زمان :یکشنبه 1396/9/25- ساعت 11            مکان : سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/20-6:44

عنوان پایان نامه : بررسی دارویی جدایه های کاندیدا آلبیکنس به داروی فلوکونازول در شهرهای اصفهان و مشهد سال های 95-96 و بررسی موتاسیون ژن ERG_11 در گونه های مقاوم 

نام و نام خانوادگی دانشجو : علی سرداری                  استادراهنما : دکتر رسول محمدی            استاد مشاور : دکتر حسین زرین فر 

زمان : سه شنبه 1397/9/20 -ساعت 13            مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-7:34

عنوان پایان نامه : بررسی توزیع فراوانی قارچهای درماتوفیتی کراتینوفیلیک به روش مورفولوژی و مولکولی در خاک مناطقی از شهر اصفهان در سال 1396 فصل بهار

نام و نام خانوادگی دانشجو: شهباز یوسفی جلالی       استاد راهنما : دکتر پروین دهقان    استادان مشاور : دکتر مصطفی چادگانی پور 

زمان : سه شنبه 1397/9/20              مکان: سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

پیام تبریک

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/17-12:05

همکار گرامی جناب آقای دکتر محمدی 

بدینوسیله انتخاب جنابعالی به عنوان سخنران برتر در  کنگره قارچ شناسی را تبریک  عرض نموده ،برای جنابعالی آرزوی توفیق روز افزون داریم .

گروه انگل و قارچ شناسی 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir