اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-8:25

عنوان پایان نامه : بررسی کلونیزاسیون کاندیدایی در دستگاه گوارش یماران مصرف کننده داروهای مهار کننده پمپ پروتون در مقایسه با بیماران مصرف کننده داروهای آنتاگونیست رسپتور هیستامین 

نام ونام خانوادگی دانشجو : بتول متقی رسائی   استادراهنما : دکتر رسول محمدی   استاد مشاور : دکتر سید محمدحسن امامی 

زمان : یکشنبه  97/11/14   ساعت 11/30    مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

جلسه دفاع از پروپزال کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-7:07

عنوان پایان نامه : بررسی سرولوژی ،مولکولی آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در مرغ و خروس خانگی و پرورش صنعتی در شهر اصفهان در سال 1398

نانم و نام خانوادگی دانشجو : مهناز سامی            استاد راهنما : آقای دکتر پسته چیان 

زمان : سه شنبه  97/11/16  -ساعت 11        مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

جلسه دفاع از پروپزال دکتری تخصصی انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-7:01

عنوان: ارزیابی اثر لیشمانیایی آنتی سرم خرگوشی ضد ماکروفاژ موشی آلوده به سویه استاندارد Leishmania major به همراه پپتید ضد میکروبی کاتیونی در شرایط درون تنی و برون تنی 

نام و نام خانوادگی دانشجو : مهسا اسماعیلی فلاح   استاد راهنما :دکتر سیدحسین حجازی    استادان مشاور : دکتر حسین خان احمد -دکتر زهرا غیور 

زمان : دوشنبه 97/11/15  ساعت : 11:30       مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی  

جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/07-7:32

عنوان پایان نامه : بررسی اثر آنتی ژنهای مختلف مایع کیست هیداتیک بر رشد تومور پستان در موش بالب سی و میزان القا آپوپتوز و نکروز بر سلولهای سرطانی 4T1 در محیط کشت سلولی 

نام و نام خانوادگی دانشجو:شیما دانش پور      استادراهنما : دکتر حسین یوسفی      استاد مشاور : دکتر محمدرضا مفید 

زمان : سه شنبه 97/11/9   ساعت 12-10     مکان : سالن شورای گروه انگل شناسی و قارچ شناسی                          

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir