اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/08/10-12:19

 عنوان:بررسی اثر مصرف تدخینی مواد مخدر و محرک بر فراوانی گونه های کاندیدا در دهان مصرف کنندگان این مواد در شهر اصفهان به روش PCR-RFLP

دانشجو: پرستو حسنی ابهریان ، کارشناس ارشد قارچ شناسی

  استاد راهنما: دکتر پروین دهقان     اساتید مشاور: دکتر سپیده طلوعی - دکتر پیمان حسنی ابهریان

زمان:  ساعت 11 صبح  12 آبان 1394    مکان : اتاق شورای گروه قارچ و انگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/07/26-10:06

 عنوان : بررسی ژنوتایپ های ژیاردیا در مبتلایان مراجعه کننده به آزمایشگاه های خرم آباد با استفاده از تکنیکHRM

نام و نام خانوادگی دانشجو: اکرم سپه وند      استاد راهنما: دکتر نادر پسته چیان     استادمشاور : مهندس حسینعلی یوسفی

زمان: سه شنبه 28/7/94    ساعت 11   مکان : اتاق شورای گروه انگل و قارچ شناسی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/07/26-8:15

عنوان:بررسی فراوانی انواع گونه های کاندیدا از دهان افراد سیگاری و دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان سنندج با استفاده از روشPCR-RFLP

نام و نام خانوادگی دانشجو:محمدرضا جواهری

استاد راهنما:دکتر پروین دهقان

استاد مشاور:دکتر مصطفی چادگانی پور

زمان:سه شنبه ساعت 10 94/7/21

مکان:شورای گروه قارچ و انگل شناسی

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1394/02/19-17:29

جلسه ژورنال کلاب در تاریخ 15/2/94 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی با سخنرانی خانم فرشته محمدی تحت عنوان

    The Study of Immunological   Component in AntiTumor Effect of Trypanosoma  Cruziبرگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir