اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-6:43

عنوان پایان نامه : بررسی فراوانی BLastocystis  hominis و تعیین ژنوتایپ ایزوله ها در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1397

نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد فلاحتی     استاد راهنما : آقای دکتر حجازی    استادان مشاور : آقای مهندس بهادران -دکتر محمدعلی محقق 

زمان : یکشنبه 97/12/26 ساعت : 11       مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-6:35

عنوان پایان نامه : بررسی اثر گلوکوکورتیکوئیدها (پردنیزولون، مومتازون ) برروی آماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور در محیط کشت 

نام و نام خانوادگی دانشجو : الهام حسینی       استاد راهنما : خانم دکتر زهرا غیور  استادان مشاور : خانم دکتر سلیمانی فرد- آقای دکتر حجازی 

زمان : شنبه 97/12/25  ساعت :11/30           مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

جلسه دفاع از پروپزال کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-8:35

عنوان پایان نامه : تعیین حساسیت داروئی نسبت به فلوکونازول وایتروکونازول در ایزوله های کاندیدای جدا شده از ضایعات گوارشی و شناسایی ژن مقاومت ERG در کاندیدا آلبیکس های مقاوم 

نام و نام خانوادگی : محسن میرشکار       استادراهنما : دکتر رسول محمدی      استادمشاور: دکتر سید محمد حسن امامی 

زمان: یکشنبه 97/11/14   ساعت 12     مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-8:25

عنوان پایان نامه : بررسی کلونیزاسیون کاندیدایی در دستگاه گوارش یماران مصرف کننده داروهای مهار کننده پمپ پروتون در مقایسه با بیماران مصرف کننده داروهای آنتاگونیست رسپتور هیستامین 

نام ونام خانوادگی دانشجو : بتول متقی رسائی   استادراهنما : دکتر رسول محمدی   استاد مشاور : دکتر سید محمدحسن امامی 

زمان : یکشنبه  97/11/14   ساعت 11/30    مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir