اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

جلسه پیش دفاع از پایان نامه دکترای انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/07-10:02

عنوان پایان نامه : بررسی اثر آنتی ژنهای مختلف مایع کیست هیداتیک بر رشد تومور پستان در موش بالب سی و میزان القا آپوپتوز و نکروز بر سلولهای سرطانی 4T1 در محیط کشت سلولی 

نام و نام خانوادگی دانشجو:شیما دانش پور      استادراهنما : دکتر حسین یوسفی      استاد مشاور : دکتر محمدرضا مفید 

زمان : سه شنبه 97/11/9   ساعت 12-10     مکان : سالن شورای گروه انگل شناسی و قارچ شناسی                          

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/11-11:47

عنوان پایان نامه : توزیع فراوانی عوامل قارچی در بیماران مبتلا به عفونت گوش خارجی و تعیین حداقل غلظت مهاری ایتراکونازول نسبت به عوامل قارچی جدا شده در مراجعین به بیمارستان الزهراء (س) اصفهان در سال 1395-1396

نام و نام خانوادگی دانشجو: شیما ابوطالبیان      استاد راهنما : دکتر جواهر چعباوی زاده          استاد مشاور : دکتر احمدرضا اخوت 

زمان : دوشنبه  1397/10/17               مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی انگل شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/24-11:04

عنوان پایان نامه :بررسی فراوانی گونه های کوکسیدیاهای نوپدید روده ای در افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی با استفاده از PCR-Seqencing در نقاط مرکزی ایران در سالهای 1396-1395

نام و نام خانوادگی دانشجو:شاهرخ ایزدی              استادراهنما : دکتر سید حسین حجازی          استادان مشاور : دکتر زهرا غیور ،دکتر مریم یاوری 

زمان :یکشنبه 1396/9/25- ساعت 11            مکان : سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/20-9:14

عنوان پایان نامه : بررسی دارویی جدایه های کاندیدا آلبیکنس به داروی فلوکونازول در شهرهای اصفهان و مشهد سال های 95-96 و بررسی موتاسیون ژن ERG_11 در گونه های مقاوم 

نام و نام خانوادگی دانشجو : علی سرداری                  استادراهنما : دکتر رسول محمدی            استاد مشاور : دکتر حسین زرین فر 

زمان : سه شنبه 1397/9/20 -ساعت 13            مکان : سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی 

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه قارچ وانگل شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir